Actuele berichten

Collegeprogramma 2018-2022 Energiek Door Samen Te Doen

9 oktober 2018 - Fractievoorzitter Dave Preijers geeft in de raadsvergadering het standpunt van het CDA weer over het Collegeprogramma 2018 - 2022:

Collegeprogramma 2018 - 2022
Bijlage Collegeprogramma 2018 - 2022

Het zijn die intenties waarmee het collegeprogramma wordt geduid en de ambities waar het college de komende jaren voor wil gaan! Het Collegeprogramma sluit goed aan op door de raad eerder vastgestelde visies en beleidstukken. Wij zijn tevreden over het collegeprogramma. De ambities van het College zijn
realistisch en passen bij de vele moeilijke financiële vraagstukken die in Beuningen spelen en de komende tijd nog op ons af gaan komen. Veel valt of staat met de beschikbaarheid van de financiën. 

Het CDA is blij dat het collegeprogramma niet in beton is gegoten. In feite is het ook een soort van spoorboekje waarmee het College samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke instellingen én de gemeenteraad aan de slag wil gaan. Het CDA vindt burgerparticipatie van groot belang maar het is niet vanzelfsprekend. Er moet in 2019 een heldere visie ten grondslag liggen hoe wij burgerparticipatie (lees inwonersbetrokkenheid) in de lokale politiek vorm willen gegeven.

Wij zijn tevreden dat het College door gaat met de ingeslagen weg voor een energieneutraal Beuningen in 2040. Zo zijn de voorbereidingen van een Eco-wijk zijn in volle gang en wordt in 2019 een warmtescan uitgevoerd. Duurzaamheidsleningen via het duurzaamheidsfonds worden voortgezet. Doorgaan met verduurzamen van maatschappelijk -en gemeentelijk vastgoed is een belangrijk actiepunt en zonne-energie wordt gestimuleerd. 

De woningmarkt staat onder druk. De vraag is groter dan het aanbod. Een aantal woningbouwplannen wordt in versneld tempo uitgevoerd zoals de Asdonk en Eco-wijk Keizershoeve, zodat ook het tekort in het grondbedrijf snel wordt ingelopen. Ook zal de toekomstige woningbouw in het teken staan van duurzaamheid en gasloos en daarnaast zal er aandacht zijn voor specifieke doelgroepen (senioren, starters) en woonvormen genoemd in de woonvisie zoals dementie en grondgebonden hofjes voor senioren. 

Samen met inwoners en ondernemers krijgt het centrum van Ewijk eindelijk een impuls.Wij dagen het College uit om eerder dan 2021 te starten met de uitvoering. 

Het gebruik van kind-pakket wordt verder bevorderd. Het aantal kinderen wat gebruikt maakt van het kindpakket moet in deze collegeperiode verdubbelen. Er is ook aandacht voor respijt -en mantelzorg. 

Toch blijft het CDA ook kritisch. We volgen nauwgezet de ontwikkelingen van bijvoorbeeld:
-   De realisatie van windmolens nabij de A73. Omwonenden maken zich terecht zorgen over hun gezondheid, veiligheid en welbevinden. We wachten het advies van de gebiedsraad af.

-   De twee windturbines op het terrein van de voormalige kolencentrale in Nijmegen.

-   De zandwinning Beuningse Plas. De zandwinning blijft een groot financieel risico voor de gemeente.

-   De ontwikkelingen rondom het zwembad de Plons. Het CDA dringt er op aan, dat er in 2020 een besluit wordt genomen. Wat ons betreft blijft er in Beuningen een zwembad.

-   En niet onbelangrijk: de financiële positie van gemeente Beuningen met daaraan gerelateerd het OZB tarief.

Allemaal zaken die ons de komende tijd zeker gaan bezighouden.

Niet alle wensen van het CDA zijn in het Collegeprogramma opgenomen. Dat vinden wij jammer maar hebben daar alle begrip voor gelet op de financiële positie van de gemeente. Maar dat ontslaat mijn fractie niet om het wensenlijstje van het CDA steeds ter hand te nemen en onder de aandacht van het College te brengen in welke vorm dan ook.

Het College heeft toegezegd begin 2020 de uitvoering van dit programma tussentijds te evalueren. Dit spreekt de fractie van het CDA erg aan; er is dan nog voldoende tijd om het programma bij te sturen.

We wensen het college veel succes bij het realiseren van de vele ambities in dit programma. Wij vertrouwen er op, dat deze worden waargemaakt.

Dave Preijers, fractievoorzitter CDA Beuningen