Actuele berichten

Proces duurzame energie

9 april 2019 - Tijdens de raadsvergadering van 9 april is een volgende stap gezet om in 2040 energieneutraal te zijn. Het advies van de gebiedsraad en het locatieplan is waardevol. Er is veel werk verzet door de gebiedsraad.

Voor het CDA gaat het op dit moment te ver om de verhouding 1/3 zon en 2/3 wind vast te leggen, zoals in het raadsvoorstel van het college stond. Het CDA geeft nog steeds de voorkeur aan zonne-energie. Daarnaast moeten andere mogelijke gevolgen worden meegewogen zoals landschappelijke inpasbaarheid, geluidshinder, slagschaduwhinder, de waarde van woningen in de buurt, en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Hinder moet zoveel mogelijk worden beperkt. De zoekzone voor zon en wind wordt daarom uitgebreid naar het westen. Een Milieu Effect Rapportage moet uitwijzen hoe die verhoudingen uiteindelijk komen te liggen.

Tijdens de raadsvergadering is vastgelegd dat inwoners nog meer betrokken worden in het vervolgproces. Zo mogen n
iet alleen grondeigenaren en initiatiefnemers financieel voordeel van hebben, maar ook de mensen die erop uitkijken en overlast ervaren van bijvoorbeeld het geluid en de schaduwen. Een deel van de opbrengsten van duurzame energieopwekking moet ten goede komen aan de lokale gemeenschap. “Wat is nou mooier dan de opbrengsten te investeren in activiteiten die de gemeenschap versterken? Betrek de gemeenschap niet alleen bij een eventuele locatiekeuze maar óók bij het bestemmen van de opbrengsten hiervan”, aldus Rob Martinus.

Er zijn nog verschillende onderzoeken gaande m.b.t. diverse gezondheidsrisico’s bij verschillende instanties. Zoals de invloed van laag frequent geluid, cumulatie van geluid uit de omgeving, de risico’s van cumulatie van geluid bij jongeren. Ook dit moet worden meegenomen in de MER.

Er worden drie gebieden onderscheiden binnen de gemeente voor de realisatie van zonne-velden: het Kommengebied, het Oeverwallengebied en de zogenaamde Grijze Gebieden: dit zijn de zandwindplassen, de geluidswallen en de afvalstortlocaties. Het CDA is geen voorstander om het mooie Oeverwallen-gebied te gebruiken voor duurzame opwekking van energie door middel van zonneparken. Gelet op de kleinschaligheid van het landschap moeten aanvragen voor zonneparken zeer kritisch worden beoordeeld op landschappelijke inpassing. De grijze gebieden zoals de zandplassen, de Grondbank, de geluidswal langs de A73 en de afvalberg van de ARN blijven open voor zonneveld ontwikkelingen.
In het coalitieakkoord is expliciet opgenomen om niet alleen te kijken naar zon en wind, maar ook te kijken naar de alternatieven. Denk hierbij aan waterstof, geothermie en aquathermie. In de energievisie wordt op alles ingezet, maar een bepaald gedeelte moet sowieso uit zon en wind bestaan.

Een gedegen en zorgvuldig proces is voor het CDA belangrijker dan dat we verkeerde beslissingen nemen.

Dave Preijers, fractievoorzitter