Actuele berichten

Programmabegroting 2020

12 november 2019 - Vandaag kwam de raad bijeen om de begroting voor 2020 te bespreken en vast te stellen. Onderstaand betoog heeft Dave Preijers, de fractievoorzitter, in de raad gehouden over de begroting 2020. 

Ga direct naar de paragraaf met als onderwerp:
Sociaal Domein               Jeugdhulp                            Schuldhulpverlening
Doelgroepenvervoer        Veilig Thuis                          Duurzaamheid
Zwembad                       Ondermijning                       Woningbouw
Afvalbeleid                      Lagunesingel/Palinggracht     Jeugdlintje

Beste raadsleden, geachte inwoners, Voorzitter,
Voor het eerst is de begroting volledig in digitale vorm aan de raad en de inwoners van Beuningen aangeboden. De begroting zit boekhoudkundig en lay-out technisch goed in elkaar. Dat verdient een compliment aan het college, de betrokken portefeuillehouder en aan de betrokken ambtenaren. Wij zien de digitale begroting als eerste stap voorwaarts in een betere communicatie naar onze inwoners. Dat we de begroting alsnog in een PDF vorm en later nog een keer op papier hebben ontvangen laat zien we nog moeten wennen aan de digitale vooruitgang. Een punt van aandacht is wel het versiebeheer. Dat proces moet wel op orde zijn. 

De begroting voor 2020 is reëel en in evenwicht met een ongekend begrotingsresultaat van bijna 900.000 euro. Bijzonder aan deze begroting is ook dat de reservepositie van de gemeente Beuningen de komende jaren alleen maar groeit van 4,2 miljoen in 2020 naar bijna 12 miljoen in 2023. Cijfers die er niet om liegen. Bijzonder is ook dat de verwachte meerjarenbegroting in 2023 een begrotingsoverschot kent van 2,1 miljoen. Daar staat een weerstandsvermogen van 1,45 t.o.v. die ruim voldoende is om de geïdentificeerde risico’s in de diverse programma’s af te dekken. Een geruststellende constatering. (beschikbare weerstandscapaciteit is 4,2 miljoen euro en de benodigde weerstandscapaciteit is 2,9 miljoen euro). Door de verbeterde financiële situatie van de gemeente stelt het college voor om de OZB te verhogen met 1,5% voor 2020. Deze verhoging betekent een meeropbrengst van 115.000 euro. Met een verhoging van de OZB met 1,5%, kan het CDA, gelet op de positieve financiële ontwikkeling, goed leven. Het College blijft, ondanks het positieve begrotingsresultaat. , in 2020 doen wat het moet doen, namelijk een behoedzaam en solide beleid voeren om in 2021 zwart te schrijven.   

Voorzitter, het zijn prachtige en positieve cijfers maar het College heeft terecht aangegeven dat wij ons niet moeten blindstaren op de positieve cijfers. En dat doen wij ook niet. De financiële gevolgen van diverse opgaven en verplichtingen zijn in deze begroting nog niet bekend zoals Wijken van de Toekomst, centrumfunctie Ewijk, het innovatiefonds, de introductie van de omgevingswet en vanaf 2022 wordt beschermd wonen en maatschappelijk opvang in 2025 gedecentraliseerd. De gemeente is volop bezig zich hierop voor te bereiden zowel regionaal als lokaal. Ook hiervan zijn financiële gevolgen nog niet bekend. Doorgaan met het spaarprogramma, ook na 2021, is daarom misschien juist gewenst en is voor het CDA zeker bespreekbaar. Al deze zaken kunnen impact hebben op het uiteindelijke begrotingsresultaat en het meerjarenperspectief van de gemeente. De uiteindelijke afrekening zien we in de programmarekening 2020 terug. Wat wel geconcludeerd kan worden is, voorzitter, dat het in financieel opzicht weer goed gaat met de gemeente Beuningen. En daar, voorzitter, mogen we best trots op zijn.

Sociaal domein
De meeste gemeenten in de regio kennen een tekort in het sociaal domein. Beuningen kent geen tekorten en geen wachtlijsten in de jeugdzorg. De vraag wat het succes is van de Beuningse aanpak is volgens ons niet zo eenvoudig te beantwoorden. Voor het CDA is het belangrijk dat onze inwoners die zorg blijven krijgen die nodig is. Het CDA staat achter de aanpak van het College door aan de voorkant in te zetten op preventie. Daarbij speelt het sociaal team een centrale rol. Dit voorkomt lange zorgtrajecten. Deze aanpak werp zijn vruchten af en sluit het beste aan bij de zorgbehoefte van onze inwoners. Daarom is een actuele stand van zaken, door een goed ingerichte monitoring, van groot belang daarmee kunnen trends snel worden gesignaleerd en maatregelen getroffen worden. 
Noot: Sociaal Domein kost 21miljoen op een begroting 66 miljoen.

Jeugdzorg
De jeugdzorg kent een open eindfinanciering. Het aantal kinderen in de jeugdzorg met zware zorg is moeilijk voorspelbaar. In het ernstige geval kan de gemeente geconfronteerd worden met extra hoge zorgkosten die impact hebben op de begroting. Door monitoring en inzet sociaal team probeert de gemeente de kosten van de jeugdzorg onder controle te houden. Vorige week heeft het kabinet aangeven dat de jeugdzorg opnieuw op de schop gaat. Dit kan gevolgen hebben voor kosten van de dure jeugdzorg in de gemeente Beuningen. 
Graag een toelichting van de portefeuillehouder.

Schuldhulpverlening 
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Hun verhalen zijn schrijnend. Zij krijgen bijvoorbeeld niet elke dag een warme maaltijd of geen nieuwe kleren of schoenen als dat nodig is. Veel kinderen die in armoede opgroeien ervaren uitsluiting en schaamte, omdat ze niet overal aan mee kunnen doen, niet mee kunnen op een schoolreisje of naar een feestje omdat ze geen cadeautje kunnen betalen. Het CDA vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden van de problemen van hun ouder(s). Daarom is schuldhulpverlening een belangrijk instrument om te zorgen dat mensen mee kunnen (blijven) doen en mogelijke armoede tegen te gaan. Een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet dit helpen voorkomen. De aanpassing geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens over betalingsachterstanden uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Het CDA juicht dit beleid toe dat gericht is om beginnende schulden beter te signaleren en schuldhulpverlening vroegtijdig aan te bieden voordat mensen zelf aan de bel trekken. Want dan zijn we vaak te laat.

Doelgroepenvervoer
Een concreet financieel risico in de begroting vormt het doelgroepenvervoer de BVO DRAN. Ondanks dat de uitkomsten van de aanbesteding nog niet bekend zijn is de kans dat we meer gaan betalen voor doelgroepenvervoer reëel. Dus moeten we kritisch kijken op welke manier de kosten van het doelgroepenvervoer in de hand kunnen houden met uitgangspunt dat onze inwoners dat vervoer krijgen wat noodzakelijk is.
Vraag aan de Portefeuillehouder: hoe denkt u de kosten van het doelgroepenvervoer in de hand te houden?

Veilig Thuis
Veilig Thuis, voorzitter, heeft sinds 2019 te maken met een taakverzwaring door de aanscherping van de meldcode en de invoering van de radarfunctie. Voor 2020 ontbreekt een reëel beeld wat de gevolgen zijn voor de gemeente Beuningen. We moeten rekening houden met een structurele stijging van de kosten Veilig Thuis. Vraag aan de PH: De kosten voor een veilig thuis stijgen jaarlijks.
Hoe denkt de portefeuillehouder de kosten voor een veilig thuis beter in control te houden?

Duurzaamheid

De gemeente is koploper op het gebied van duurzaamheid. Beuningen gaat verder met het uitwerken van plannen op het gebied van Zon en Wind en daar maakt de notitie Reikwijdte en Detailniveau onderdeel vanuit. We zien met veel belangstelling de uitkomsten van de Milieu effect rapportage af. 

Zwembad
De levensduur van ons zwembad de Plons loopt op z’n eind. Het wordt daarom tijd voor echte keuzes. Een zwembad in Beuningen heeft een grote maatschappelijke en sociale functie. Verdrinkingscijfers in Beuningen zijn gelukkig laag. Dit is mede te danken door goed zwemonderricht en het onderhouden van zwemvaardigheid in onze gemeente. In het coalitieakkoord is opgenomen dat door middel van een onderzoek een integrale afweging gemaakt zal worden voor nut en noodzaak van een zwembad in Beuningen. Voor het CDA zijn duurzaamheid en energieneutraliteit aspecten die daar zeker in meegenomen moeten worden, maar de opzet van het onderzoek moet erop gericht zijn dat Beuningen ook in de toekomst een zwembad behoudt! De tijd begint te dringen, voorzitter,en het CDA vindt het belangrijk dat het onderzoek al in het 1e kwartaal van 2020 wordt gestart en zodat voor 2021 een goed onderbouwd besluit door de raad genomen kan worden.
Graag een reactie van de portefeuillehouder.

Ondermijning
Het College maakt haast met de aanpak van ondermijning. Een goede stap is dat in het IVP (Het Integraal Veiligheidsplan) Beuningen ondermijning als speerpunt heeft opgenomen. We weten dat ondermijning complex is en alleen effectief tegengewicht kan bieden door een integrale aanpak. Ondermijning stopt namelijk niet bij de gemeentegrens. Bewustwording en signalering van ondermijnende praktijken zijn essentieel. Ook de bereidheid en de mogelijkheid voor het melden van ondermijning verdient verdere aandacht. Ondermijnende activiteiten nemen steeds toe. Ook in Beuningen.

We moeten niet naïef, maar alert zijn. Een belangrijke randvoorwaarde die de overheid moet scheppen voor een veilige samenleving is handhaven. Handhaven loont! Vorige week sloot de politie nog drie drugspanden in Beuningen. (pauze)
Als CDA zijn we trots op de handhavers in deze gemeente. Niet alleen de eigen Boa’s, maar ook de politie in deze gemeente doet goed werk, ook de burgemeester neemt hier een belangrijke plaats in als het om handhaving gaat. Handhaving vraagt om daadkracht en vasthoudendheid. De burgemeester krijgt van het CDA hierin volledige steun.
Voor de kadernota 2021 verwacht het CDA wel, dat er een ondermijningsbeeld van Beuningen scherp wordt neergezet, met daaraan gekoppeld, een plan van aanpak met de benodigde financiële middelen, om tot een adequate handhaving te komen waarbij, wat ons betreft, de risicovolle bedrijfstakken en vrijplaatsen in beeld worden gebracht. Bij een veilige leefomgeving hoort nu eenmaal een passend budget.
Graag een reactie van de portefeuillehouder.

Woningbouw
Voorzitter, het CDA is voorstander van gerichte en flexibele woningbouw met oog voor de beeldkwaliteit. Voor elk wat wils, dat zou het moto kunnen zijn, in onze prachtige gemeente. Beuningen heeft al een divers woningaanbod, maar bouwt momenteel ook op diverse fronten zoals voor senioren, voor starters en sociale huur. Er is aandacht voor duurzaamheid door bv. een eco-wijk en in “wijken van de toekomst”. Hierbij streeft het college naar aardgasloze wijken in 2050. 
Voorzitter, En er wordt meer gedaan. Levensloopbestendige woningen, meergeneratie woningen, kangoeroe woningen en nieuwbouw op o.a. het Ruyterpark, Kerkplein en Asdonck. Maar er wachten ons nog uitdagingen. Zo is er behoefte aan voldoende en betaalbare woningen op het gebied van beschermd wonen. De ambitie van het college sluit hierbij aan.

Afvalbeleid
Afval scheiden, voorzitter, omgekeerd inzamelen zo u wilt, is een goede zaak. Het is beter voor het milieu en draagt bij aan de duurzaamheidsambitie. Het CDA Beuningen is nog steeds tevreden met het door de gemeenteraad vastgesteld afvalbeleid. Ook de inzet van afvalcoaches steunen wij. Afvalcoaches zijn mensen die vanuit hun expertise, inwoners een handje helpen om de juiste keuze te maken, in het scheiden van afval. Het is gebleken dat niet iedereen blij is met de inzet van afvalcoaches. De Autoriteit Persoonsgegevens is sceptisch over de Beuningse werkwijze. Als de verwerking van de controle niet past binnen de privacywet dan zal de gemeente dit moeten wijzigingen. Dan moet je kijken of er minder ingrijpende maatregelen nodig zijn. We streven naar optimalisatie van een goed afvalbeleid. Vooraf scheiden zal uiteindelijk leiden tot een circulaire economie, en daar streven we als gemeente naar.

Lagunesingel/Palinggracht
Onderzoek naar de verkeerssituatie van de Lagunesingel en Palinggracht staat gepland voor 2021. Er is momenteel veel overlast door o.a. parkeren en weginrichting waardoor hinder ontstaat voor o.a. hulpdiensten en openbaar vervoer, maar ook voor bewoners. Hierdoor is de (verkeers-)veiligheid in het geding. Het eerder uitvoeren van een verkeerstechnisch onderzoek, eerder dan 2021 is daarom wenselijk.

We zouden hierover graag een toezegging krijgen van het College. 

Collegeprogramma
Mijn fractie zal in de gemeenteraad het College beoordelen op de uitvoering van het collegeprogramma. Het collegeprogramma is gebaseerd op een aantal pijlers waar langs wij het College op beoordelen. De fractie van het CDA constateert dat het college flinke stappen maakt in het realiseren van het collegeprogramma. Het Coalitieakkoord is daarvan de belangrijkste pijler. Zoals we in de raad hebben afgesproken zullen we in 2020 de stand van zaken in de uitvoering van het collegeprogramma met het College in de raad bespreken. Dat is, voor wat mijn fractie betreft, het juiste moment om te evalueren en zal mijn fractie uitgebreid reageren op de voortgang van het collegeprogramma. 

Jeugdlintje
De fractie van het CDA heeft vorig jaar gevraagd aan het college het jeugdlintje op te nemen binnen de eretekenen van de gemeente Beuningen. Het college heeft gehoor gegeven aan het verzoek en zoals het er nu uitziet gaan wij nog dit jaar het eerste jeugdlintje uitreiken. (het eerste kruimel)

Tot slot, voorzitter
Het CDA constateert dat het financieel weer goed gaat met Beuningen. We hebben zware jaren gekend. De begroting schetst een toekomstbestendig beeld, passend bij de ambities van het coalitieakkoord en collegeprogramma, en waarvan kostenbewustzijn van essentieel belang is. Goed besturen is ook vooruitzien. Deze begroting toont aan dat we nog steeds wonen in een mooie en plezierige duurzame gemeente. Waar het goed vertoeven is en waar de lasten ook in 2020 voor onze inwoners minimaal zullen stijgen. In een gemeente waar iedereen mee kan doen en die dat niet kan, er een vangnet is om deze inwoners te ondersteunen. 

Het is een begroting waarin het CDA zich kan herkennen, voorzitter. Ik dank u wel.

Dave Preijers, fractievoorzitter