Actuele berichten

Algemene beschouwing over Programmabegroting 2021

10 november 2020 - Fractievoorzitter Dave Preijers heeft tijdens de raadsvergadering over de programmabegroting 2021 de onderstaande Algemene Beschouwing uitgesproken. 

Graag begin ik met een compliment aan onze ambtenaren en het College voor de voorliggende begroting. Nu begin ik elk jaar met complimenten aan onze ambtenaren, maar dit jaar wil ik daar juist even bij stilstaan. Om juist op dit moment een begroting op te maken, in deze financieel onzekere tijd, vraagt heel wat van onze ambtenaren.  Onze dank daarvoor.

Voorzitter, we zitten in een vreemde onzekere tijd.¬†Dat we op dit moment in een wereldwijde pandemie zouden zitten, had niemand gedacht.¬†Ook worden nog te veel mensen per dag besmet met een virus waar we op dit moment nog weinig vat hebben.¬†Want, voorzitter, wat betekent de tweede coronagolf voor de inwoners van Beuningen, voor de bedrijven, voor de scholen, voor de ondernemers, voor de horeca en voor de zorg?¬†Bij een aantal van onze inwoners staat het water aan de lippen, en mensen maken zich terecht zorgen over hun gezondheid, hun baan en hun toekomst.¬†Zowel een deel van de werkenden maar ook de zzp ‚Äėers en de ondernemers hebben het zwaar. En niet te vergeten ook een deel van onze jeugd die ook worstelt met hun persoonlijke ontwikkeling.¬†En toch kijken we vooruit naar het moment dat we het gewone leven weer kunnen oppakken en elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten en omhelzen.

En dan de programmabegroting, voorzitter,
‚ÄúDe effecten van het coronavirus zijn op dit moment nog niet helder zodat deze effecten in de begroting verwerkt kunnen worden‚ÄĚ zo wordt door het College in de programmabegroting aangegeven.¬†Natuurlijk begrijpt het CDA dat het lastig is om een re√ęle begroting te presenteren, omdat je niet weet hoe lang de coronacrisis gaat duren en financieel is het onzeker wat uiteindelijk de gevolgen voor de gemeente Beuningen zullen zijn.¬†Maar voor de gemeenteraad is de begroting het belangrijkste instrument om haar budgetrecht te kunnen uitoefenen, dat wil zeggen het recht om te bepalen waar de gemeente geld aan uitgeeft.¬†Daarvoor is goede en betrouwbare financi√ęle informatie nodig om een goed oordeel te kunnen geven over deze begroting, die voor ons ligt.¬†Maar het CDA is er zich ook van bewust dat de realiteit van deze begroting volgende week weer kan veranderen.¬†De omvang van de crisis en de impact, die de crisis op deze begroting heeft zal op termijn pas duidelijk worden en dus is het zaak niet te wachten op het resultaat van de jaarrekening 2021, maar maandelijks de raad te blijven informeren over de financi√ęle impact op de begroting.¬†Kan het College aangegeven dat de effecten van de crisis op onze huidige begroting (van 2020) in de Herfstnota 2020 kunnen worden gepresenteerd?¬†Ondanks de coronacrisis moeten wij ook gewoon door. Samen de schouders er onder zetten en blijven bouwen aan deze mooie gemeente.¬†Daarom zitten wij vandaag, als raad, bij elkaar om deze begroting te bespreken.¬†¬†

Het is goed te constateren dat het merendeel wat in deze programmabegroting staat door het vorige College is ingezet. Basis van de voorliggende programmabegroting ligt bij het afgetreden College en het huidige College plukt hiervan de vruchten. Het is des te meer jammer dat onze inwoners, door de coalitiebreuk, de rekening van wachtgeldverplichting van oud-collegeleden gepresenteerd krijgen.  

Sociaal Domein
Trots is het CDA op onze gemeente met betrekking tot het beleidsterrein Sociaal Domein. Als een van de weinige gemeenten in Nederland, hebben wij geen financi√ęle problemen.¬†Wethouder Houben heeft aangegeven, dat er in 2021 geen bezuinigingen worden doorgevoerd in het Sociaal Domein.¬†Het CDA kijkt uit naar de discussie, die we met elkaar gaan voeren in het voorjaar van 2021, over het Sociaal Domein. Onze insteek, voorzitter, is duidelijk. Inwoners moeten de zorg blijven krijgen die nodig is.¬†Onze goede partners in dit beleidsveld moeten samen met onze gemeente de verantwoordelijkheid nemen om de kosten betaalbaar te houden, dat is ons aller belang.¬†Waar we komende jaren op moeten blijven inzetten is vroegsignalering en preventie.¬†We willen de inwoners de zorg blijven geven die nodig is.¬†Dat betekent ook een verantwoordelijkheid bij onze partners.¬†De druk op de begroting wordt de komende jaren groter, dus ook de externen, onder meer huisartsen en onderwijs, moeten hun bijdrage leveren, door goed samen te werken met ons sociaal team.¬†Het sociaal team moet ook hierop inzetten.¬†Monitoring blijft van groot belang binnen het Sociaal Domein. We moeten doorgaan met het ontwikkelen van de monitor.¬†In de gemeenteraad en in de commissie Samenleving wordt regelmatig gediscussieerd over het werkbedrijf. Maar laten we blij zijn met het werkbedrijf.¬†Zeker in de moeilijke tijd, die komen gaat, hebben wij elkaar hard nodig om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in het arbeidsproces te laten participeren.¬†Het CDA koestert de regionale samenwerking en moet er niet aan denken, dat we dit, als relatief kleine gemeente, zelf moeten gaan doen.

Laaggeletterdheid
Nog steeds hebben 2,5 miljoen mensen in ons land, die in het dagelijks leven, moeite hebben met lezen en schrijven. Het zet mensen onterecht op achterstand en leidt tot een nieuwe tweedeling in de samenleving. Het CDA is blij dat het College de bestrijding van laaggeletterdheid hoog in het vaandel heeft staan.

Woningbouw
Het is goed te lezen dat het College na het sluiten van de woondeal met 18 gemeenten, de Provincie en het Rijk, direct de handschoen oppakt door plannen te presenteren voor het bouwen van extra woningen tot 2040.¬†Wat ons betreft moet daar de komende tijd ook de prioriteit liggen.¬†Maar, voorzitter, we moeten voorkomen dat, de omgevingsvisie te veel (misschien wel uitsluitend) belicht wordt vanuit de ruimtelijke ordening en het wonen.¬†Er moet in de omgevingsvisie een belangrijke verbinding worden gelegd met sociale aspecten zoals langer zelfstandig wonen, zelfredzaamheid, participatie, gezondheid en de inclusieve samenleving, zoals de cli√ęntenraad al eerder aangaf.

Ondermijning
Voorzitter, een belangrijk speerpunt voor het CDA is ondermijning. Het CDA wil dat de gemeente blijft investeren in het bestrijden van ondermijning. Het wonderlijke is dat een deel van onze inwoners nog steeds niet in de gaten heeft wat er aan de hand is. Het CDA heeft al eerder aangegeven dat ondermijning complex is en alleen effectief tegengewicht kan bieden door een integrale aanpak. Ondermijnende activiteiten stoppen niet bij de gemeentegrens en nemen steeds meer toe, ook in gemeente Beuningen. Goed is het te lezen dat er meer capaciteit hiervoor beschikbaar komt. Het inzetten in meer en zichtbare integrale handhaving op bedrijventerreinen, het recreatiepark de Groene Heuvels en in het buitengebied ondersteunen wij van harte.

De politieke verhoudingen
Het CDA zal niet ontkennen, dat de politieke verhoudingen in Beuningen in het verleden een stuk beter zijn geweest. De manier waarop de coalitiebreuk tot stand is gekomen heeft diepe wonden geslagen in de politieke verhoudingen en die zijn nu eenmaal niet snel hersteld. Voorzitter, het CDA wil het verleden achter zich laten en wil samen met de fracties kijken of we de interne politieke verhoudingen weer kunnen normaliseren. Onze inwoners zijn tenslotte gebaat, juist in deze tijd, bij een goed functionerende gemeenteraad. De gevolgen van de coronacrisis zijn voor iedereen in onze gemeente zichtbaar en voelbaar. Het belang van onze inwoners moet voorop staan en daarom is een goede samenwerking tussen alle partijen (raad en college) in deze coronacrisis van groot belang.

Tot slot
Voorzitter, de begroting laat een positief saldo zien. Ook de meerjarenbegroting ontwikkelt zich de komende jaren gunstig. Verder, voorzitter, is het CDA verheugd dat het spaarprogramma van 1,3 miljoen, voor de komende jaren intact blijft. Des te meer omdat het weerstandsvermogen net over voldoende capaciteit beschikt om de ge√Įdentificeerde en gewogen risico‚Äôs af te dekken. Bijzonder aan deze begroting is ook dat de reservepositie van de gemeente Beuningen de komende jaren alleen maar fors zal groeien.¬†Wat het CDA betreft moeten we onze inwoners uiteindelijk ook kunnen laten profiteren van deze positieve ontwikkelingen en daarom stelt het CDA voor, als schot voor de boeg, om in de begroting van 2022, de OZB niet te laten stijgen (groeit van 6,5 miljoen in 2021 naar 11 miljoen in 2024).¬†Maar voor 2021 zijn er nog vele onzekerheden, die het positieve financi√ęle beeld van de gemeente Beuningen kunnen doen veranderen.¬†Het CDA zal deze begroting steunen en niet dat we met alle beleidskeuzes eens zijn, maar met de wetenschap dat we onze gemeente alleen maar door deze crisis kunnen leiden als we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen als gemeentebestuur.¬†Dan zijn we in staat om deze crisis te overwinnen.

Dank u wel.

Dave Preijers, fractievoorzitter CDA